Aktuelle tenester

Som byrå gjev vi råd og rettleiing i høve alle praktiske gjeremål i samband med ei gravferd eller ein kremasjon.

Nedanfor syner vi ei oversikt over noko av det som vi hjelper til med.

• Kiste og utstyr
• Henting av avdøde ved institusjon eller i heimen
• Stell av den døde og nedlegging i kiste
• Fastsetjing av tid og stad for gravferd/kremasjon
i samarbeid med prest og kyrkjeverje.
• Oppsett/ innsending av dødsannonse til aviser
• Trykking av songhefte
• Dødsmelding og andre offentlege papir
• Søknad om gravferdsstønad – NAV. Stønaden frå NAV er behovsprøvd. Ein kan få inntil 24.734 kr i stønad dersom avdøde ikkje har midlar, i følgje siste likning,  til å betale for gravferda
• Syning/båreandakt
• Formidle kontakt med solist o.l
• Pynting og assistanse i kyrkje/kapell eller sermonirom
• Båretransport av kiste evt. urne i inn- og utland
• Minnesamvær, vi har oversyn over ulike lokale
og kan formidle kontakt
• Gravmonument eller inskripsjon av nytt namn

Vi har godt samarbeid med blomsterbutikkane i området, og bringer kransar og oppsatsar til kyrkjene når gravferdsdagen kjem. Tinging av blomar til gravferder gjer de direkte til blomsterbutikkane.

Blomsterbutikkar:

Ørsta:

  • Tilseth blomster 700 67 381

Volda:

  • Aarflot blomster 700 77 301