Gravminne

Det er mange val å ta ved kjøp av gravstein.

Utforming, farge, skrift og tilhøyrande dekor/bronseartiklar er noko av det som må tenkast på.

Gjennom vår leverandør, Kjøl Stenindustri AS, legg vi vekt på kvalitet med basis i godt handverk.

Gravering av nytt namn, oppussing, vask og vedlikehald vert gjort til fast avtalt pris.

Vi gjev råd og rettleiing.

 

Aktuelle tenester

Som byrå gjev vi råd og rettleiing i høve alle praktiske gjeremål i samband med ei gravferd eller ein kremasjon.

Nedanfor syner vi ei oversikt over noko av det som vi hjelper til med.

• Kiste og utstyr
• Henting av avdøde ved institusjon eller i heimen
• Stell av den døde og nedlegging i kiste
• Fastsetjing av tid og stad for gravferd/kremasjon
i samarbeid med prest og kyrkjeverje.
• Oppsett/ innsending av dødsannonse til aviser
• Trykking av songhefte
• Dødsmelding og andre offentlege papir
• Søknad om gravferdsstønad – NAV
• Syning/båreandakt
• Formidle kontakt med solist o.l
• Pynting og assistanse i kyrkje/kapell eller sermonirom
• Båretransport av kiste evt. urne i inn- og utland
• Minnesamvær, vi har oversyn over ulike lokale
og kan formidle kontakt
• Gravmonument eller inskripsjon av nytt namn

Vi har godt samarbeid med blomsterbutikkane i området, og bringer kransar og oppsatsar til kyrkjene når gravferdsdagen kjem.